13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שנתיים (עד מאי 2016) למכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בין-תחומית

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' זאב הרווי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללה ירושלים לתקופה של שנתיים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בין-תחומית.
  3. בסוף הסמסטר הראשון של תשע"ה תעביר המכללה דוגמאות לפרויקטי גמר של סטודנטים ודוגמאות לבחינות.
  4. יש לציין כיצד תיבדק רמת האנגלית של המועמדים, כפי שכתוב בתנאי הקבלה.