24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה), עד אוקטובר 2021, לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה במורשת ישראל

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 18.8.2020 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. בהמשך להחלטת מל"ג יו"ש מיום 23.10.2018, להסמיך לתקופה זמנית (עד אוקטובר 2021) את אוניברסיטת אריאל להעניק תואר שני עם וללא תזה (M.A.) במורשת ישראל.
  2. במהלך התקופה להקים ועדה לבדיקת התוכנית שתתבקש להגיש דו"ח מסכם לשלב ההסמכה.
  3. הבסיס לעבודת הוועדה לשלב ההסמכה יהיה דו"ח התפתחות (שיתייחס, בין היתר, להתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה) ודוגמאות לעבודות תזה ועבודות סמינריוניות אשר יוגש ע"י אוניברסיטת אריאל.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.