01/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) עד לסיום ההכרה מועד הזמנית של המוסד או לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2017) – הקצר מבינהן – למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ניסים בן יוסף על הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית, לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2017.
  3. על הקורס "עיבוד תמונה" להיות קורס חובה בתוכנית הלימודים.
  4. על המכללה לגייס מהנדס אשר מגי מתחום האופטיקה נוסף לפיזיקאים.
  5. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי וועדה מלווה.

כניסת ההחלטה לתוקף מותנית בקבלת חוות דעת חיובית של אגף שכר וסגל בות"ת.