01/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) עד לסיום מועד ההכרה הזמנית במוסד, או לתקופה של שנה (עד יולי 2015) – הקצר מביניהן – למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במסעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' לדני על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור הודעת המכללה על כך שלא תפתח מחזור לימודים נוסף (שני) בשנה"ל תשע"ד, להסמיך         את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת     תעשיה וניהול לתקופה של שנה אחת, דהיינו עד יולי 2015.
  3. במהלך השנה על המכללה לעדכן את הוועדה בדבר רישום הסטודנטים לשנה"ל הבאה.
  4. על המכללה להמשיך במאמציה לגייס ראש תוכנית בעל דרגת מרצה בכיר לפחות.
  5. על המכללה להמשיך במאמציה לגייס חבר סגל בדרגת פרופ' חבר לפחות בעל רקע בתחום הנדון.
  6. על המכללה להקפיד על עמידה בתנאי הקבלה שנקבעו לתוכנית.
  7. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית.