08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) עד ספטמבר 2015 למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (M.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם להתחייבות נשיא המכללה כי בשנת הלימודים הבאה, תשע"ה, יגויס סגל נוסף למכללה, החליטה המל"ג להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה, וזאת לשני מחזורי לימוד בלבד, דהיינו עד למסיימי מחזור הלימודים תשע"ה (ספטמבר 2015).
  2. על המכללה להעביר דיווח לוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית, אודות זהות חבר הסגל שגויס.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית הלימודים, בהתאם להחלטיות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה, תוקם ועדת בדיקה חדשה ותתבקש לבדוק, בין היתר, את מצבת אנשי הסגל ורמתם המחקרית.