24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה), עד ספטמבר 2023, לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "מוסמך בהוראת המתמטיקה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' מריטה ברבש ופרופ' בוריס קויצ'ו על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "מוסמך בהוראת המתמטיקה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד ספטמבר 2023.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2020) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".