09/12/14

הסמכה זמנית (ראשונה) של המכללה האקדמית אחוה לחמש שנים, דהיינו עד אוקטובר 2019, להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מיקולינסר על הגשת המלצתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית אחווה להעניק תואר ראשון (B.A.)בפסיכולוגיה לתקופה של חמש שנים, דהיינו עד אוקטובר 2019, או כל עוד למוסד ישנה הכרה.
  3. לאחר שלוש שנים על המוסד להגיש למועצה דיווח בעניין עיבוי סגל ההוראה ועמידתו בתנאי הקבלה .