18/11/14

הסמכה זמנית (ראשונה) של המכללה האקדמית לחינוך סכנין לשלוש שנים, דהיינו עד נובמבר 2017, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' דורית פטקין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed. במתמטיקה (דו-חוגי בצירוף לימודים כלליים)  למסלול היסודי (א'-ו').
  3. להעניק את ההסמכה הנ"ל למשך שלוש שנים (עד נובמבר 2017).
  4. כתנאי לרישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ו, על המכללה להעביר לוועדה המקצועית התייחסות מפורטת למכתבה מיום 6.10.2014, כולל סילבוסים מעודכנים, מתוקנים וערוכים ע"פ ההערות שנמסרו למכללה ע"י הוועדה, וזאת עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ה.
  5. לקראת סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ו תתבקש המכללה להגיש דו"ח התקדמות של התוכנית לוועדה לשלב הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  6. לקראת חידוש ההסמכה על המכללה לפעול לתיקון הנושאים הבאים:

א.         להקפיד על הגשת סילבוסים שיכללו את כל המידע המקובל, לרבות רשימת נושאי הקורס בהתאם לסדר השיעורים או פרקי משנה הכוללים 2-3 שיעורים, ורשימת קריאה (ע"פ כללי ציטוט APA) לכל נושא (תוך ציון עמודים או פרקים מדויק) של כל הקורסים בתוכנית.

ב.         להוסיף סמינריון בחינוך מתמטי במקום הסמינריון בחינוך.

ג.          לפעול לעודד את חברי הסגל לחקור ולפרסם מחקרים, ולהציגם בכנסים אקדמיים ובבמות דיון בתחומי התמחותם. ישנה חשיבות מרובה שאנשי הסגל, אשר מופקדים על הכשרת מורים למתמטיקה, יכירו את המחקרים העדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם. כמו כן, הוועדה מצפה מהמכללה להמשיך במגמת חיזוק הסגל בחינוך המתמטי גם לשנים הבאות.

ד.         להקפיד על תנאי המעבר וסיום הלימודים בתוכנית.

7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.