09/12/14

הסמכה זמנית (ראשונה) של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לשלוש שנים, דהיינו עד אוקטובר 2017, להעניק תואר ראשון משולב במשפטים (LL.B.) ומינהל עסקים (B.A.)

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. 1.להודות לסוקרים על עבודתם ועל הגשת חוות דעתם.
  2. 2.לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי למשפט ולעסקים הסמכה להעניק תואר ראשון משולב במשפטים (B.) ומינהל עסקים (B.A.) . ההסמכה תהיה זמנית לשלוש שנים או עד לביצוע ההתאמות כאמור בסעיף 3.
  3. 3.בהתאם להחלטת המל"ג מיום 10.6.2014 בנוגע לסוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון, על המוסד לבצע את ההתאמות הנדרשות עד תחילת  שנה"ל תשע"ו בכדי שתוכנית הלימודים הנדונה תעמוד בהחלטת המל"ג.

לאחר ביצוע ההתאמות ובכפוף לאישורן תינתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.