30/12/14

הסמכה זמנית (ראשונה) של מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, לתקופה של שלוש שנים (דהיינו עד דצמבר 2017) להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלולים יסודי (א'-ו') ועל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30.12.2014)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה המשותפת למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים  ולחינוך, הוראה רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

א.         להודות לוועדה, בראשותו של פרופ' שלמה בק, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

ב.         להסמיך את מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed. בחינוך במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי (דו-חוגי בצירוף חוג דיסציפלינארי).

ג.                        להעניק את ההסמכה הנ"ל למשך שלוש שנים (עד דצמבר 2017).

ד.         כתנאי לרישום סטודנטים לתוכנית לשנה"ל תשע"ו, תיבדק התוכנית ע"י הוועדה בשנית, לרבות כיווני ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית, גיבוש תפיסה/קונספט/רציונל ברור, הבניה של קו מנחה משותף בתוכנית, ביטול המגמות בתוכנית ופתיחת הקורסים במגמות כיום לבחירה לפי עניין הסטודנט, צמצום מספר הקורסים בתוכנית וזאת לאור מספר הסטודנטים הנמוך כיום בתוכנית, הוספת נדבכים ייחודיים לעבודת המחנך וזהות המחנך והן נדבכים שיהיו ממוקדים במעשה החינוכי ובקשר בין הפדגוגיה והדידקטיקה, שילוב סדנאות והתנסות מעשית עם הלימוד העיוני המקובל, הקמה של פורום במסגרת החוג לדיון ועיון בשאלות על זהות המחנך ותפקיד בית הספר, סגל המורים – הרכבו, איכותו ומחויבותו לתוכנית הלימודים, וכלל הנושאים שהועלו בדו"ח ועדת הבדיקה.

ה.         על המכללה יהיה להעביר לוועדה תוכנית לימודים מתוקנת ומלאה (כולל רציונל מגובש ותיאור הזיקה שבין הרציונל, המטרות והדגשים לבין מבנה תוכנית הלימודים וּתכניה), וזאת עד סוף חודש אפריל 2015.

ו.          בתחילת שנה"ל תשע"ז על המכללה להגיש דו"ח התקדמות של התוכנית לוועדה לשלב הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.

ז.          כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות כיווני ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית, הרמה האקדמית והתשתית התיאורטית, סגל המורים  – הרכבו, איכותו ומחויבותו לתוכנית הלימודים, וכלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה.

ח.         הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".