18/11/14

הסמכה זמנית (ראשונה) של "שנקר הנדסה.עיצוב.אמנות." לשנתיים, דהיינו עד נובמבר 2016, להעניק תואר שני (M.Des.) עם ובלי תזה בתוכנית לימודי עיצוב אופנה, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לחברי הוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין, על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
 2. על בסיס החומר המלא שהוגש, לאמץ את המלצת הוועדה המלווה ולהמליץ למועצה להשכלה גבוהה להעניק לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות הסמכנה זמנית (ראשונה) למשך שנתיים (עד נובמבר 2016) להעניק תואר שני (M.Des.) עם ובלי תזה בעיצוב אופנה, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים וזאת בהתאם לתנאי הוועדה המלווה.
 3. ההסמכה הזמנית מותנית, בין השאר, בעמידה בתנאים הבאים:
  א. המוסד מתבקש להמשיך במגמת חיזוק סגל ההוראה בחברי סגל בכירים בעלי תארים מתקדמים בתחומי העיצוב הרלבנטיים של התוכנית, דבר שהוא בעיני הוועדה תנאי חיוני להמשך קיומה של התוכנית.
  ב. ככלל, מנחי עבודות התזה צריכים להיות מדרגת מרצה בכיר ומעלה. בתחום העיוני מנחי עבודת התזה צריכים להיות אנשי סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול המחקרי.
  ג. המוסד מתבקש להקפיד שאת הוראת נושאי  הליבה בתוכנית ילמדו חברי סגל בכירים ולא זוטרים.
  ד.  המוסד מתבקש להמשיך לשמור על יציבותה של תוכנית הלימודים, הן מבחינת היצע הקורסים והן מבחינת איזונן של הדיסציפלינות המרכיבות אותה.
  ה. המוסד מתבקש להקפיד שהקורסים בתוכנית יהיו בעלי זיקה ישירה לרציונל התוכנית ומטרותיה.
 4. עבודת התזה: הוועדה המלווה עומדת על דעתה כי עבודת התזה בתוכנית צריכה להיות מוגדרת באופן מפורש (לרבות ע"ג תעודת הסיום) כ"פרויקט תזה" וזאת לאור השילוב בין הפן המעשי והפן העיוני.  עם זאת, הוועדה למדה כי אין כיום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שימוש במושג "פרויקט תזה". על כן לדעת הוועדה השאלה העקרונית האם תזה בתוכנית לימודים מעשית דומה לתזה בתוכנית לימודים עיונית , ראויה לדעת חברי הוועדה לעיון מעמיק וראוי, המחייב, בין היתר, שהמל"ג והות"ת יתנו את דעתם על כך. ככל שיהיו תוצאות הדיון העקרוני בנושא הן יחייבו גם את שנקר.
 5. שנה לפני תום תקופת ההסמכה הזמנית (תחילת שנה"ל תשע"ו) מתבקש שנקר להעביר לוועדה המלווה דו"ח התקדמות מפורט תוך התייחסות לכלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה, לרבות נושא סגל ההוראה, וכן אופייה, הגדרתה ומעמדה של עבודת התזה בתוכנית.
 6. עם חידוש עבודת הוועדה לקראת שלב חידוש הסמכה יתבקש שנקר להעביר מספר הצעות לכתיבת עבודות/פרויקטים התזה שהוגשו על-ידי סטודנטים ואושרו על-ידי הסגל, וכן הוועדה תבקש לבקר במוסד ולצפות במצגות עיוניות של סטודנטים על עבודותיהם. המלצת הוועדה למל"ג בדבר חידוש ההסמכה תותנה בבחינת החומר הנ"ל.
 7. ההחלטה על ההסמכה הזמנית כפופה להחלטת מל"ג מתאריך 22.7.14, בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות הניתנות למוסדות להשכלה גבוהה.
 8. החלטה זאת הנה בכפוף להערות אגף התקצוב בות"ת, בנושא שכר והיקפי העסקה של הסגל בתוכנית, אם יתקבלו כאלה בהמשך.