29/05/18

הסמכה זמנית (רביעית) לשלוש שנים, עד מאי 2021, להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.) חד-חוגי למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מיכל טמיר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת לתקופה של שלוש שנים נוספות, עד מאי 2021, להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים, תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות זמניות נוספות.
  3. בהתאם לכך לאפשר המשך רישום סדיר של סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים במשפטים, לשנת הלימודים תשע"ט ואליך.
  4. כתנאי למתן הסמכה קבועה, על המוסד להמשיך לפעול לביסוס תשתית סגל אקדמי הנשענת על חברי סגל העוסקים בפעילות מחקרית מוכחת. במסגרת זו יש לפעול לגיוס חברי סגל חדשים. כמו כן יש לפעול לתיקון ליקויים נוספים שבאו לידי ביטוי בהערות שפורטו בדו״ח הוועדה.
  5. הארכת ההסמכה מהווה חריגה מהחלטת המל"ג בעניין הגבלת מספר ההסמכות, ומטרתה לאפשר למוסד ליישם את מכלול התחייבויותיו לשיפור התוכנית. בתום תקופת ההסמכה הזמנית תמונה ועדה שתידרש להחליט האם להעניק הסמכה קבועה או לשלול את ההסמכה.