28/11/17

הסמכה זמנית (רביעית) לשלוש שנים, עד נובמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  בנושא שבנדון. המועצה קיבלה דיווח על פגישה משותפת של הסוקרים עם נשיא המרכז ודיקן בית הספר. עוד נמסר למועצה כי בישיבה זו טענו נציגי המוסד כי בתוכנית נעשו שינויים משמעותיים,  בין היתר, בנושא תנאי הקבלה, רמת הידע במתמטיקה וכן

פיקוח על מתן ציונים. כמו כן נציגי המוסד התחייבו להמשיך ולקדם את התוכנית על מרכיביה השונים.  לאור חוות דעת הסוקרים ולאור השינויים שנעשו בתוכנית והתחייבויות המוסד לעתיד, החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ’ יונתן קורנבלוט ופרופ’ שיזף רפאלי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לתקופה של שלוש שנים, עד אוקטובר 2020.
  3. בתום תקופת ההסמכה וכתנאי למתן הסמכה על המוסד לדווח על יישום המרכיבים הבאים:

א.        המשך קבלת סטודנטים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת מל”ג מיום 28.7.2015.

ב.        מעורבות פעילה של חברי הסגל הבכיר בתוכנית הלימודים, ובפרט בהוראת קורסי ליבה בתחום התמחותם וכן הנחייה של פרויקטים וסמינרים.

ג.         פיקוח על מתן הציונים בהתאם למכתבו של הנשיא מיום 26.9.2017.

ד.        הקורסים בסטטיסטיקה יועברו על ידי חברי סגל אשר תחום התמחותם הוא סטטיסטיקה.

ה.        בינואר 2020 המוסד יגיש דו”ח התפתחות אודות התוכנית. הרישום לתשפ”א (שנת הלימודים שתחל באוקטובר 2020) יהיה בכפוף לאישור הסוקרים.

  1. הארכת ההסמכה מהווה חריגה מהחלטת המל”ג בעניין הגבלת מספר ההסמכות, ומטרתה לאפשר למוסד ליישם את מכלול התחייבויותיו לשיפור התוכנית. בתום תקופת ההסמכה הזמנית הסוקרים יתבקשו להחליט האם להעניק הסמכה או לשלול את ההסמכה.