18/02/20

הסמכה זמנית (שלישית) לשנה (עד פברואר 2021) להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בכלכלה למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 14.1.2020 לגבי הנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' בני בנטל ולפרופ' תומר בלומקין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה זמנית לשנה נוספת, עד פברואר 2021, להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בכלכלה וכל עוד למוסד יש הכרה.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק התוכנית שוב תוך התייחסות מיוחדת לכל נושא גיוס סגל ככלל וראש התוכנית בפרט, בהתאם להערות עליהם הצביעו הסוקרים בחוות דעתם.
  4. מתן ההסמכה כפוף להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".