16/09/14

הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד יולי 2016) למכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בספרות במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' זיוה שמיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי  בספרות במסלול היסודי (א'-ו')  ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')  למשך שנתיים (עד ספטמבר 2016). כאשר לקראת תום תקופה זו תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות של התוכנית לוועדה לשלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  3. במידה ודו"ח ההתקדמות שיוגש, לקראת תום ההסמכה הזמנית, יעיד כי התוכנית מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת תמליץ הוועדה המקצועית על מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה.
  4. הוועדה שתלווה את תוכנית הלימודים במכללה תבדוק במהלך תקופה זו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

א.         האם המכללה ממשיכה לעודד את סגל ההוראה להשתתף בכנסים אקדמיים ובמידת האפשר לפרסם בכתבי העת המקצועיים.

ב.         האם המכללה ממשיכה לעבות את מצאי הספרייה הרלוונטי לתוכניות הלימודים בספרות, לרבות כתבי עת מקצועיים.

5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".