12/02/19

הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים, עד ינואר 2021, להעניק תואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הארכת הסמכה זמנית (שלישית) להעניק תואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים לתקופה של שנתיים עד לתאריך ינואר 2021.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את התוכנית והתזות בהתייחס להערות שעלו בדוחות הסוקרים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".