17/07/18

הסמכה זמנית (שניה) למשך שלוש שנים (עד יולי 2021) למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ברכה רגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית צפת הסמכה זמנית למשך שלוש שנים (עד יולי 2021), להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית.
  3. בתום שנתיים ממועד קבלת ההחלטה, תיבדק עמידת התוכנית בהמלצות הוועדה המקצועית, בדגש על שיפור ההוראה, רמת כתיבת המבחנים, גיוס סגל מקצועי נוסף והתאמת המרצים לתחום הוראתם.
  4. כמו כן, במסגרת זמן זו, ועדת המשנה התחומית מבקשת מהמוסד להתאים, ככל האפשר, את תכני התוכנית לתמורות המתקיימות בתחום מדעי המעבדה הרפואית.