18/08/20

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2023, לאלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל חוות דעתה.
  2. בהתאם לחוות דעת הוועדה לרשום לפניה כי מכללת אלקאסמי הציגה בפני הוועדה המקצועית עמידה בתנאי הקבלה לשנה"ל תשע"ט ותש"פ.
  3. בהמשך להחלטת מל"ג מיום 12.2.2019 להסמיך את אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach.) למסלול העל-יסודי (ז'-י') , לשלוש שנים, עד אוגוסט 2023.
  4. בתחילת כל שנת לימודים, על המכללה להגיש דיווח לוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמניות אודות הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית הלימודים ועמידתם בתנאי הקבלה.
  5. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות פרופיל הסטודנטים ועמידתם בתנאי הקבלה.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".