19/10/21

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2024, לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (M.A.) בחינוך

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא בקשת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (M.A.) בחינוך והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אריה קיזל ופרופ' שרגא פישרמן על עבודתם וחוות דעתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (M.A.) בחינוך בשלוש שנים (עד אוקטובר 2024).
  3. על המוסד לממש בפועל את התיקונים והעדכונים בתוכנית עליהם הצהיר. לקראת תום התקופה או מוקדם יותר, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות, מעקב אחר יישום ההצהרות בפועל.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.07.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".