26/12/17

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד דצמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' קופיקה על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד לדצמבר 2020.
  3. לאור מספר הסטודנטים בפועל ולאור הקיטון במספר הסטודנטים בין מחזורי הלימוד- בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017 ובהתאם להמלצת ועדת המשנה מיום 18.7.2017, התבקשה המכללה לבחון שתי חלופות: גידול מספר הסטודנטים או לחלופין הצגת מתווה לסגירת התוכנית.
  4. בהתאם לחלופה בה בחרה המכללה, על המכללה להגיש תוכנית מפורטת עד סוף תשע"ח, דהיינו יולי 2018, המציגה באופן ברור (כולל אבני דרך) את תהליך תוכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים וזאת מבלי שתהיה פגיעה כלשהי ברמה האקדמית של התוכנית.
  5. לאור האמור, בשלב זה יש לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית לשנה"ל תשע"ט בלבד.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".