28/06/16

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2019 , להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הסמכה זמנית נוספת להעניק את התואר וזאת לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2019).
  3. על המכללה לפעול לחיזוק סגל הליבה בתחום הפסיכולוגיה ובפרט בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הפסיכולוגיה החברתית, האישיות והפסיכולוגיה ההתפתחותית. ככל שהמכללה תגייס לפחות שני חברי סגל מהתחומים שצוינו לעיל, תדון המל"ג בהענקת הסמכה קבועה לתוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".