20/06/17

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר שני (LL.M.) ללא תזה במשפטים

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להעניק למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2020) להעניק תואר שני ( LL.M.) ללא תזה במשפטים.
  3. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".