18/06/19

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית פטקין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה" (M.Teach) לתקופה של שלוש שנים עד יוני 2022.
3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תתבקש המכללה להעביר דיווח אודות מצבת הסגל בתוכנית ובכלל זה עמידה בהמלצת הוועדה לקלוט חברי סגל מדור ביניים אשר יהווה את העתודה הניהולית לתוכנית הלימודים בעתיד.
4. אם המכללה תעמוד בדרישות הוועדה לפני תום תקופת ההסמכה, היא תוכל להגיש את הדיווח אודות השינויים בסגל ההוראה גם לפני תום התקופה.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 להחלטת מועצה מיום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".