23/06/20

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2023, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה

התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה  כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' מרגלית זיו וד"ר יעל דיין, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאור חוות דעת הוועדה להערכת איכות ולהחלטה שהתקבלה ביום 17.12.2019  בנושא "מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות התואר הראשון בתחום הגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך תלפיות" (לפיה על המכללה לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום סטודנטים אליה, ככל שלא תצליח לעמוד בתנאים שנקבעו בהחלטה הנ"ל), ובהינתן תנאי סף לתואר שני לפיהם אישור פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מותנה בהעמדת תואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי, להסמיך באופן זמני ומותנה לשלוש שנים בלבד, עד יוני 2023, את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני בחינוך לגיל הרך.
  3. הארכת ההסמכה תותנה בהמשך ההפעלה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בגיל הרך. ככל שתהליך הערכת האיכות של התואר הראשון בגיל הרך יסתיים לפני תום ההסמכה הזמנית של התואר השני ניתן יהיה לדון בנושא הסמכת התוכנית .