29/05/18

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד מאי 2021, להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.) חד-חוגי למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, זאת לאחר שקראה בעיון את דו"ח הוועדה המקצועית, וקיבלה דיווח מוועדת המשנה התחומית לפיו הוועדה שמעה את נשיא המכללה, פרופ' רון שפירא, והשתכנעה כי יש מקום לפעול בהתאם לסעיף 3 בהחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה". בהתאם לכך מחליטה המל"ג לאפשר, באופן חריג, מתן הסמכה זמנית נוספת. זאת כאמור בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית אשר קבעה כי יש התקדמות והתפתחות בתוכנית הלימודים ביחס לתוכנית שהוגשה בשלבי הבדיקה הקודמים, אך עדיין נותרו מספר נושאים משמעותיים אשר יש לעקוב אחר התפתחותם.  לפיכך, מחליטה המל"ג:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' חיים זנדברג על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי פרס לתקופה של עד שלוש שנים נוספות, עד מאי 2021, להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים, תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות זמניות נוספות.
  3. המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל שלב טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, ולהציג בפני ועדת הבדיקה כיצד תוקנו הליקויים שהועלו בדו"ח הוועדה ובפרט אודות תוכנית הלימודים וסגל ההוראה כדלקמן:
  • על המוסד להמשיך לפעול לפי תוכנית פיתוח עקבית לביסוס תשתית סגל אקדמי הנשענת על חברי סגל העוסקים בפעילות מחקרית מוכחת. במסגרת זו יש לפעול לחיזוק הפעילות המחקרית של חברי הסגל ולתת משקל ראוי ליכולת המחקרית בגיוס חברי סגל חדשים.
  • על המוסד לפעול להטמעה עמוקה ויסודית יותר של כללי הכתיבה והיושרה המשפטיים הן באמצעות שינויים בתוכנית הלימודים (כגון הוספת קורסים המכשירים את הסטודנטים לכתוב עבודות אקדמיות ומטמיעים בהם את כללי הכתיבה והיושרה) והן באמצעות הגברת האכיפה המשמעתית בתחום.
  1. היה והוועדה תמצא כי אכן כל הליקויים תוקנו לשביעות רצונה, תוכל להמליץ למל"ג על הסמכה קבועה בתוכנית טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית.
  2. בתום ההסמכה הזמנית, היה והמוסד לא יפנה אל המל"ג קודם לכן, ולשם דיון האם לתת הסמכה קבועה לתוכנית, תיבדק התוכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה ובפרט לנושאים שפורטו לעיל לעניין תוכנית הלימודים וסגל ההוראה.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".