12/09/17

הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שיפרה שינמן על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (.B.A) בלימודי תיאטרון למשך שלוש שנים דהיינו עד ספטמבר 2020.
  3. לאפשר למכללה האקדמית גליל מערבי לקיים את תוכנית הלימודים גם במתכונת דו-חוגית.
  4. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתוכנית החל משנה"ל תשע"ט, המוסד יידרש להביא לאישור ות"ת תוכנית לאיזון תקציבי של המוסד לרבות תוכנית התפתחות לגידול מספר הלומדים במוסד ובתוכנית. מינהל מל"ג יודיע למוסד על המועד שבו יהיה עליו להגיש את התוכנית לאיזון תקציבי.
  5. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".