26/12/17

הסמכה זמנית (שניה) לשנה, עד דצמבר 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ביום 28.11.2017.  המועצה עיינה בהתייחסות המוסד מיום 25.9.2017 ומיום 3.10.2017 לשאלותיה של ועדת המשנה התחומית כפי שעלו בדיון בנושא ביום 7.3.2017, והחליטה כלהלן:

  1. לאור העובדה שהקריה האקדמית אונו הודיעה שבכוונתה להוסיף בעתיד שעות למידה מקוונות בהיקף של 3 שבועות לכל קורס כדי להשלים את ההוראה הפרונטלית הנמשכת כיום 10 שבועות, זאת במקום הסימולציות שהיו נהוגות בתוכנית הלימודים ואין בהן משום תחליף לשלושה שבועות של לימוד פרונטלי, ולאור העובדה שקיימת אי בהירות לגבי מפתח ספירת

השעות האקדמיות הניתנות בתוכנית, מתבקשים הסוקרים לבחון את הקורסים המקוונים החדשים וכן את מפתח השעות כאמור לעיל.

  1. מכיוון שהקורסים המקוונים, כולל סוגיית מפתח השעות האקדמיות, לא נבדקו, לא ניתן לקבוע האם תוכנית הלימודים במתכונתה החדשה הינה ברמה אקדמית נאותה.
  2. לפיכך, ועד לסיום הבדיקות האמורות, תוארך ההסמכה בתוכנית הלימודים בשנה. רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים הנדונה בשנה"ל תש"פ מותנית בקבלת אישור המל"ג.