13/08/19

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד אוגוסט 2021, למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהערכה ותכנון לימודים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

1. להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו.
2. לאחר עיון במכלול החומרים לרבות חוות דעת הסוקרות והתייחסות המוסד, מחליטה מל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהערכה ותכנון לימודים בשנתיים נוספות, כדי לבדוק עבודות תזה נוספות.