18/08/20

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד אוגוסט 2022, להעניק תואר ראשון (B.A.) רב-תחומי במתכונת חד-חוגית למכללה האקדמית כנרת

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישה הוועדה המלווה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרן קליימן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהאריך את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) רב תחומי למכללה האקדמית כנרת, בשנתיים נוספות, עד אוגוסט 2022.
  3. המכללה תוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את בדיקת תיקון הליקויים, כפי שמפורטים במכתב הוועדה אליה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".