04/04/17

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד אפריל 2019, להעניק תואר שני (M.Des.) עם וללא תזה בעיצוב לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני (M.Des.) עם ובלי תזה בעיצוב למשך שנתיים דהיינו עד אפריל  2019.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".