24/04/18

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד אפריל 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית לתקופה של שנתיים (עד אפריל 2020) לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית. במהלך תקופה זו וכתנאי למתן ההסמכה, המוסד נדרש לעבות את סגל ההוראה במרצים מתחום התקשורת, כמפורט בחוות דעת הסוקרים.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה