18/07/17

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד יולי 2019, להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה אודות תוכנית הלימודים המתקיימת בקמפוס הקריה האקדמית בקרית אונו ובקמפוס הקריה האקדמית בירושלים.
  2. לאור העובדה שהקריה האקדמית אונו פתחה את תוכנית הלימודים במספר מסגרות אשר לא קבלו את אישור המל"ג, לרבות קיום התוכנית בשפה הערבית, וללא בדיקת הסוקרות, להאריך את ההסמכה הזמנית בשנתיים נוספות דהיינו עד יוני 2019.
  3. לקראת תום התקופה, התוכנית תיבדק בשנית על כל היבטיה. המוסד יעביר דיווח מפורט אודות תוכנית הלימודים המתקיימת בכל אחת מהמסגרות המאושרות של האקדמית אונו.