14/01/20

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד ינואר 2022, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בתוכנית להנדסת תעשיה וניהול במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל מיום 14.1.2020 אודות דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בתוכנית להנדסת תעשיה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש.
  2. לאשר מתן הסמכה זמנית (שניה) לתוכנית לשנתיים (עד ינואר 2022).
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית יגיש המוסד דו"ח התפתחות אשר יכלול התייחסות     למספרי הסטודנטים ועל תוכנית פעולה להגדלת מספרם. דו"ח זה יישלח לבחינת שני סוקרים מהתחום אשר ימליצו לוועדת המשנה אודות המשך הסמכת התוכנית.

החלטת ות"ת מיום 23.12.2019, לפיה פתיחת מחזורי לימוד חדשים מותנית בכך שמספר הסטודנטים במחזורים החדשים לא יפחת מ-20, תועבר לאוניברסיטת אריאל. על המוסד    להגיש דיווח לאגף התקציבים בות"ת בשנים תשפ"א, תשפ"ב ותשפ"ג אודות מספר סטודנטים ועמידה במינימום הסטודנטים שנקבע.