20/03/18

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מרץ 2020, למכללה האקדמית לחינוך שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' דורון מנדלס ופרופ' שמואל פיינר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה של שנתיים, עד מרץ 2020.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, הסוקרים יבדקו את התוכנית ובכלל זה את הנושאים הבאים:
  • גיוס חבר סגל ליבה נוסף להוראת ההיסטוריה
  • חיזוק ההיבטים הייחודיים של הוראת ההיסטוריה
  • חיזוק לימודי היסטוריה כללית
  • גיוון והרחבת הנושאים הנלמדים
  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".