18/02/20

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מרץ 2022, לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודי

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. 1. להודות לסוקרות, פרופ' מריטה ברבש ופרופ' דורית פטקין, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך בשנתיים (עד מרץ 2022) את ההסמכה שניתנה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס על יסודי.
  3. באוגוסט 2021 תעביר המכללה דו"ח התפתחות, שיתייחס במיוחד לשתי חוות הדעת הסופיות של הסוקרות (מיום 8.12.2019 ומיום 9.12.2019), ואליו יצורפו דוגמאות לפרויקטי גמר.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.