24/09/20

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד ספטמבר 2022, למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה ולמידה – שפות

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' חנה עזר וד"ר בסיליוס בוארדי, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית בית ברל בשלוש שנים נוספות, עד ספטמבר 2023, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה ולמידה-שפות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לחוות דעתה של פרופ' חנה עזר מיום 10.6.2020 ולהתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.