24/09/20

הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד ספטמבר 2022, להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בניהול ותואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית במשאבי אנוש במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהאריך את ההסמכה באופן זמני לתקופה של שנתיים, עד ספטמבר 2022, למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בניהול ותואר ראשון במתכונת דו-חוגית במשאבי אנוש.
  3. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית על המכללה לפעול בהתאם לחוות דעת הסוקרים ובפרט לחזק את סגל הליבה של התוכניות כך שבכל תוכניות יהיו 3 אנשי סגל ליבתי אשר יהיו חוקרים פעילים בתחומם.
  4. המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את בדיקת תיקון הליקויים.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".