16/09/14

הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2017) למכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')  למשך שלוש שנים (עד יולי 2017). לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית על ידי הוועדה, לרבות עמידת המכללה ותוכנית הלימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לקיומם של לימודים לתואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה במסלול העל-יסודי (החלטת מל"ג מיום 10.6.2014 בנושא  "דגם מנחה להכשרת מורים למתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך").
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות  של מוסד להשכלה גבוהה".