13/05/14

הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שלוש שנים (עד אפריל 2017) למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד (21-6)

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת המעקב, בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה בליווי התוכנית והדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה וממצאיו:

א.         להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד (21-6) בשלוש שנים נוספות.

ב.         לקראת תחילת שנה"ל תשע"ו ושנה"ל תשע"ז, תתבקש המכללה להגיש לוועדה המקצועית דו"ח התקדמות אודות התוכנית, על מנת שיהי ניתן לבחון את התפתחות התוכנית והשינויים שחלו בה, תוך בדיקת כלל הנושאים שצוינו בדו"ח הוועדה.