26/05/20

הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שלוש שנים, עד מאי 2023, למכללת אמונה-אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) באזרחות במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אהרון קליימן וד"ר אפרים פודוקסיק על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת אמונה אפרתה, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) באזרחות במתכונת דו-חוגית לתקופה של שלוש שנים, עד מאי 2023.
  3. לקראת מתן ההסמכה הקבועה תיבדק שוב התוכנית, לרבות בדיקת הנושאים המפורטים בחוות דעתם הסופיות של הסוקרים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.18) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".