27/10/15

הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שנתיים (עד אוקטובר 2017) למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בביולוגיה

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד חוגי בביולוגיה במסלול העל-יסודי לתקופה של שנתיים (עד אוקטובר 2017).

לקראת תום תקופת ההסמכה על המכללה להעביר דו"ח התפתחות כולל מספרי סטודנטים הלומדים בתוכנית.

  1. לבקש מהסוקר שבדק את התוכנית לשלב ההסמכה, לבדוק את התוכנית לקראת שלב ההסמכה הקבועה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".