04/04/17

הסמכה זמנית (שניה), עד דצמבר 2017, ללא רישום סטודנטים, למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י'), עקב מעבר למתכונת חד-חוגית

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לדגם המנחה להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי, על כל המוסדות להתאים את  התוכניות לדגם המנחה, ובכלל זה מעבר למתכונת חד-חוגית, עד לסוף שנה"ל תשע"ט.
  2. בהמשך לכך ובהתאם להמלצת הסוקרות, החליטה  המל"ג להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') עד 31.12.2017 ללא רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ט.
  3. במידה והמכללה תגיש תוכנית לימודים התואמת את הדגם המנחה החד-חוגי במתמטיקה, התאמת תוכנית זו תיבדק על ידי וועדת היישום של הדגם המנחה.