18/02/20

הסמכה זמנית (שניה) עד סוף יולי 2022, למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות עד סוף יולי 2022 ובהינתן שלמוסד יש הכרה.
  3. בהתאם להחלטת ות"ת, נוכח מספר הסטודנטים בפועל, אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התוכנית, להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות עד סוף יולי 2022. במהלך תקופה זו יציג המוסד לות"ת תוכנית להגדלת מספרי הסטודנטים בתוכנית.