19/10/21

הסמכה זמנית (שניה) עד סוף שנה"ל תשפ"ב למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתושב"ע במסלול היסודי (א'-ו')

על בסיס כלל החומרים שהוגשו לה, לרבות דו"ח ההתפתחות שהגישה מכללת תלפיות על אודות תוכנית הלימודים (תש"פ-תשפ"א), חוות דעת הסוקרים והתייחסות המוסד לחוות דעת הסוקרים,  מחליטה המל"ג בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח חינוך הוראה ואומניות מיום 17.8.2021 כלהלן:

1. להודות לפרופ' ישעיהו גפני ופרופ' שלם יהלום על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.

2. לקבוע כי בתוכנית הלימודים ישנם ליקויים משמעותיים אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה כמפורט בחוות הדעת וביניהם: המכללה לא פעלה לעבות את סגל ההוראה הליבתי בתוכנית כפי שנדרשה לעשות בשלב הבדיקה הקודמת לקראת הסמכה. (בדו"ח ההסמכה נדרשה המכללה לקלוט שני חברי סגל בכירים בסגל הליבה במשרה מלאה וקבועה), בנוסף לכך סגל ההוראה בתוכנית מתבסס על חברי סגל שלא עומדים בקריטריונים אקדמיים בסיסיים (תואר שלישי בתחום, ניסיון בהוראה, ניסיון מחקרי וכד').

3. יחד עם זאת ולאור התחייבות המוסד לתקן את הליקויים במהלך תשפ"ב, מחליטה מל"ג להאריך את ההסמכה (בפעם השנייה) עד סוף שנה"ל תשפ"ב.

4. רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ג, פתיחת מחזור חדש בשנה"ל תשפ"ג, ומתן הסמכה בתוכנית מותנים באישור מל"ג ובכפוף לחוות דעת חיוביות של הסוקרים לכך שהמכללה פעלה ליישום הערות הסוקרים, לרבות:

א.      תכני התוכנית, היקף הנושאים והתחומים הנלמדים בתוכנית ובאופן ספציפי יש להוסיף את הנושא של ההלכה הקדומה בתוכנית.

ב.      קיומו של סגל ליבתי וסגל נוסף והתאמתו לתוכנית, ההרכב המגדרי שלו וסוגיות נוספות הקשורות לסגל.

ג.       גיוון דרכי הערכה בקביעת הציון הסופי בקורסים בתוכנית.

ד.      עדכון רשימות הקריאה והקפדה על היקפם בהתאם למקובל.

5. במהלך תשפ"ב, ולא יאוחר מסוף פברואר 2022, תגיש המכללה דו"ח התקדמות מפורט תוך התייחסות, בין היתר, להערות הסוקרים ולתיקון הליקויים כמפורט לעיל.

6. בהתאם להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה", אם בסוף תקופת ההסמכה התוכנית עדין לא תעמוד בדרישות האקדמיות לא ניתן יהיה להאריך את ההסמכה פעם נוספת.