12/01/16

הסמכה זמנית (שנייה) לתקופה של שלוש שנים (עד ינואר 2019) למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' סם שגיא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל- חי לתקופה זמנית של שלוש שנים (עד ינואר 2019) להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון.
  3. כתנאי למתן הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון בתוכנית הלימודים, על המכללה לדאוג לגייס שני אנשי  סגל נוספיםמתחום מדעי המזון אשר יוכלו להוביל את התוכנית, לפתח אותה ולתרום ליציבותה לטווח הארוך.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".