12/01/16

הסמכה זמנית (שנייה) לתקופה של שלוש שנים למכללה (עד ינואר 2019) למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במתכונת חד-חוגית

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' נחמיה פרידלנד ופרופ' גרשון בן שחר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה זמנית לשלוש שנים (דהיינו עד ינואר 2019) להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה במתכונת חד-חוגית.
  3. על המוסד לגייס לפחות עוד שני אנשי סגל ליבתי אשר התמחותם הינה בתחומים המרכזיים בפסיכולוגיה.
  4. לקראת חידוש ההסמכה יש לבדוק, בין היתר, כיצד פעלה המכללה ליישום ההערות כפי שהופיעו בחוות דעת הסוקר מיום 15.11.2015, וחוות דעת הסוקר מיום 24.12.2015.
  5. מתן ההסמכה יהיה בכפוף להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".