22/03/16

הסמכה זמנית (שנייה) עד סוף שנה"ל תשע"ח לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה המלווה של המועצה להשכלה גבוהה לחידוש ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des) ללא תזה בעיצוב אורבני, ובדיווח של בצלאל בדבר מילוי הדרישות אשר הוזכרו בדו"ח הוועדה המלווה בפרק סיכום והמלצות (מכתב המוסד מיום 3.1.2016), והיא מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה התחומית כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' צ'רצ'מן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך למוסד את ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בעיצוב אורבני עד לסוף שנה"ל תשע"ח (יולי 2018).
  3. המוסד יגיש דו"ח התפתחות עד לחודש אוקטובר 2017.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה ייבחנו היבטי היציבות והבכירות של סגל ההוראה בתוכנית וההתפתחות האקדמית של תוכנית הלימודים, ביחס להערות הוועדה והצהרת המוסד.
  5. יש לשקול מחדש את ההחלטה בדבר קבלת סטודנטים מרקע שאינו ארכיטקטורה ונוף, ובכל מקרה לקיים את לימודי ההשלמה בהתאם לדרישות התוכנית וללימודיו הקודמים של התלמיד.
  6. פרויקטי הגמר – יש להגדיר את מטרתם מחדש, וההנחיה בהתאם (בדגש על החלק העיצובי).
  7. הוועדה המלווה תמשיך לכהן כוועדת מעקב ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים ואת יישום הערותיה הלכה למעשה בתוכנית הלימודים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
  8. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".