19/10/21

הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה במורשת ישראל

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לחברי הוועדה המקצועית בראשות פרופ' גליל על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. להסמיך את אוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני M.A.)) עם וללא תזה במורשת ישראל.