12/02/19

הסמכה לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה (M.D.) בפקולטה לרפואה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ערן לייטרסדורף על עבודתה המקיפה והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור הערת הוועדה המקצועית על הצורך בקליטת חברי סגל מחקרי נוספים ולאחר שוועדת המשנה התחומית ומל"ג שקלו היטב את טיעוני האוניברסיטה כפי שהוצגו בפניה בכתב ובע”פ, ולאור התחייבותה של אוניברסיטת בר אילן באמצעות נשיאה לגייס חוקרים כפי שנתבקשה בדו"ח הוועדה המקצועית, מחליטה מל"ג להעניק לאוניברסיטת בר אילן הסמכה להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה.