14/02/17

הסמכה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הרוח הדיגיטליים – במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח (יד הנדיב וות"ת)

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אשר דנה בהמלצת הוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח לאשר לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Sc.)) במדעי הרוח הדיגיטליים ולהסמיכה להעניק  תואר ראשון  B.Sc.)) במדעי הרוח הדיגיטליים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה.
  2. לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ((B.Sc. במדעי הרוח הדיגיטאליים ולהסמיך את האוניברסיטה להעניק את התואר. תוכנית הלימודים תפעל בשיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה למדעי הרוח במוסד.
  3. בחלוף שנה מיום פתיחת התוכנית, על האוניברסיטה להגיש, דרך מנהל התוכנית, דו"ח התקדמות מפורט לוועדה אודות תוכנית הלימודים הלכה למעשה (לרבות, טבלת תוכנית לימודים מאוישת, טבלת סגל הוראה, סילבוסים וקו"ח, תנאי קבלה ופרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, מנגנוני הניהול של התוכנית ויחסי הגומלין בניהול התוכנית בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה למדעי הרוח).